หน้าแรก

บริษัท พีดีไอตาก อีโค จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม โดยดำเนินโครงการ “ศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”  ที่จังหวัดตาก  เพื่อรองรับกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด โดยการจัดการที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง

 โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  เนื่องจากเป็นโครงการที่สอดรับกับแผนการจัดการกากอุตสาหกรรมในระยะ 5 ปี ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องดำเนินการให้กากอุตสาหกรรมเข้าสู่การจัดการอย่างเป็นระบบ 

 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ค.1

เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทาง

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

โครงการศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Download 

 


12/26/2016


 

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของบริษัท พีดีไอตาก อีโค จำกัดในวันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 08.00-12.3น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนตาก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

เอกสารประกอบการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) โครงการศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Visitors: 33,819