เกี่ยวกับเรา

บริษัท พีดีไอตาก อีโค จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือพีดีไอ ถือหุ้นร้อยละ 51 และบริษัท โดวา อีโค ซิสเต็ม จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท โดวา โฮลดิ้งศ์ จำกัด) ถือหุ้นร้อยละ 49 ดำเนินธุรกิจการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยดำเนินโครงการ “ศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ที่จังหวัดตาก โครงการดังกล่าวจะรองรับกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทยได้อย่างน้อยปีละประมาณ 50,000 ตัน โดยการจัดการที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง ซึ่งโดวามีเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญในด้านนี้อย่างมาก

นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558-2562 ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา  เพื่อช่วยลดการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2562 ด้วยเงินลงทุนประมาณ 300 ล้านบาทในเฟสแรก

 

Visitors: 34,318