เกี่ยวกับโครงการ


      สินค้ามากมายที่ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นในชีวิตประจำวันของผู้คนจำนวนมาก ส่งผลให้มีกากของเสียอุตสาหกรรมและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งที่อันตรายและไม่อันตรายในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ขณะที่ผู้รับบำบัดกากของเสียอย่างถูกกฎหมายและเป็นไปตามหลักวิชาการยังมีไม่เพียงพอ จึงทำให้เกิดปัญหาการลักลอบทิ้งขยะตามที่สาธารณะต่างๆ รวมทั้งที่ดินส่วนบุคคล ก่อให้เกิดความเดือดร้อน สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชน จากแนวคิดดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขึ้น เพื่อดำเนินการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบมีความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิชาการ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พีดีไอตาก อีโค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Visitors: 34,318