วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยกระบวนการปรับคุณภาพของเสียรวม การคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่เหมาะสมและมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
  • เพื่อรองรับกากอุตสาหกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันตกและภาคกลางตอนบน
  • เพื่อเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐตามแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558-2562
  • เพื่อช่วยลดการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
Visitors: 34,318