พื้นที่ศึกษาของโครงการ

 

ที่ตั้งโครงการ  
  บริษัท พีดีไอตาก อีโค จํากัด ตั้งอยู่ที่ตําบลหนองบัวใต้ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก    
  มีพื้นที่ทั้งหมด 250 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อโดยรอบ ดังนี้
ทิศ                               อาณาเขตติดต่อ                                                       
ทิศเหนือ อยู่ติดกับพื้นที่บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากด (มหาชน) 
  ซึ่งได้รับรับอนุญาตการใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้
   
ทิศใต้ อยู่ติดกับพื้นที่บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากด (มหาชน) 
  ซึ่งได้รับรับอนุญาตการใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้
   
ทิศตะวันออก อยู่ติดกับพื้นที่บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากด (มหาชน) 
  ซึ่งได้รับรับอนุญาตการใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้
   
ทิศตะวันตก อยู่ติดกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
   ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

     ขอบเขตพืนทีศึกษาได้ดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายตามขอบเขตของผลกระทบจากโครงการที่คาดวาจะไปถึง ซึ่งในเบืองต้นจึงได้กำหนดพื้ที่เป้าหมายไว้ในรัศมี 5 กโลเมตร และจัดลําดับความสําคัญโดยแบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็น 2  ส่วนคือ พีื้นที่ในระยะประชิด 0-3  กิโลเมตรจากขอบพื้นที่โครงการ (พื้นที่ใกล้โครงการ) และพื้นที่ศึกษาทั่วไปในรัศมี 3-5 กิโลเมตร (พื้นที่ไกลโครงการ) ดังแสดงในตาราง

ชุมชนในเขตพื้นที่ศึกษาจำแนกตามระยะห่างจากพื้นที่โครงการ 

จังหวัด     อำเภอ      ตำบล              

พื้นที่ใกล้โครงการ (0-3 กิโลเมตร)   

พื้นที่ไกลโครงการ  (3-5  กิโลเมตร)

ตาก เมืองตาก หนองบัวใต้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 2  บ้านหนองบัวใต้
      หมู่ที่ 3 บ้านคลองห้วยทราย หมู่ที่ 4  บ้านดงปู
      หมู่ที่ 6  บ้านทรายสอง ชุมชนท่าแค
      หมู่ที่ 7  บ้านหนองตาชื่น  
    แม่ท้อ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยนึ่ง
        หมู่ที่ 12  บ้านหนองแขมใหม่
    วังหิน - หมู่ที่ 3  บ้านท่าไม้แดง
        หมู่ที่ 4  บ้านวังหิน
        หมู่ที่ 5  บ้านวังหิน
        หมู่ที่ 6  บ้านน้ำโจน
        หมู่ที่ 13 บ้านตลุกสัก
  วังเจ้า ประดาง หมู่ที่ 2 บ้านคลองเชียงทอง หมู่ที่ 5  บ้านท่าตะคร้อ

ที่มา :  บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัดVisitors: 34,318