คำถามที่พบบ่อย

1. พีดีไอตาก อีโค คืออะไร ?

บริษัท พีดีไอตาก อีโค จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างพีดีไอตาก อีโค (บริษัทย่อยของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)) และบริษัท โดวา อีโค ซิสเต็ม จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท โดวา โฮลดิ้งศ์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น) ในสัดส่วนร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลำดับ เพื่อดำเนินธุรกิจการจัดการกากอุตสาหกรรม ในโครงการ “ศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ที่จังหวัดตาก


2. โครงการฯ ตั้งอยู่ที่ใด

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เนื้อที่ 250 ไร่ อยู่ติดกับบริเวณพื้นที่โรงถลุงสังกะสี พื้นที่โครงการฯ โดยรอบรัศมีหนึ่งกิโลเมตรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและเนินเขา


3. โครงการฯ มีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างไร

ปลายปี 2560 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จะยุติการถลุงแร่สังกะสีเนื่องจากปริมาณแร่หมดลง บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์เพื่อเขาสู่ธุรกิจใหม่ด้านพลังงาน ด้านวัสดุ และด้านการจัดการกากของเสีย ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจกรรมได้ต่อไป และยังเกิดการจ้างงานในท้องถิ่นด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินโครงการ“ศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ขึ้น โครงการฯ นี้ยังช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ ทำให้กากอุตสาหกรรมได้รับการกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการมีความปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม


4. ทำไม “พีดีไอ” ไม่ดำเนินธุรกิจการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมเอง 100%

การร่วมทุนจะทำให้เรานำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งของทั้งสองบริษัทมาดำเนินการให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อสังคมและชุมชน โดยพีดีไอมีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญในการดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อม และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างยาวนาน ขณะเดียวกันบริษัท โดวา อีโค ซิสเต็ม มีความชำนาญในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีประสบการณ์ในธุรกิจด้านจัดการกากอุตสาหกรรมมากกว่า 100 ปี


 5. กากอุตสาหกรรมคืออะไรบ้าง

กากอุตสาหกรรมแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย กับกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย โดยทั้งสองกลุ่มจะมีแหล่งกำเนิดจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก


 6. กากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายมีอะไรบ้าง 

สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปที่หมดอายุหรือไม่ได้ตามมาตรฐาน สินค้าลิขสิทธิ์ที่ต้องการทำลาย ขยะบรรจุภัณฑ์ เช่น เศษกระดาษ พลาสติก หีบห่อของสินค้า น้ำเสียจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม หรืออุตสาหกรรมเกษตร เถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวล เศษวัสดุจากกิจกรรมก่อสร้าง


7. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายมีอะไรบ้าง

น้ำเสียจากอุตสาหกรรมที่มีความเป็นกรดด่างสูง หรือน้ำเสียที่มีน้ำมันหรือโลหะปนเปื้อน เศษผ้าเศษกระดาษที่ปนเปื้อนสีหรือน้ำมันหล่อลื่น ขยะอันตรายทั่วไปเช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ เศษดินโคลนจากการขุดเจาะน้ำมันที่ปนเปื้อนน้ำมันหรือสารเคมี เถ้าจากเตาเผาขยะ


8. กากอุตสาหกรรมประเภทใดที่โครงการฯ ไม่รับกำจัด

กากอุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี กากอุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน และกากอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ


9. โครงการฯ มั่นใจได้อย่างไรว่ากากอุตสาหกรรมจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

กากอุตสาหกรรมซึ่งมีทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว หรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว หรือเป็นก๊าซที่อยู่ในภาชนะ ต่างจากขยะชุมชนที่มีกลิ่นเพราะมีเศษอาหารเป็นส่วนประกอบหลัก อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการนี้ได้รับการออกแบบเพื่อปกป้องปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นและการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพหลายขั้นตอน ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 


10. ดำเนินการจัดการกากอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางให้มีความปลอดภัยอย่างไร

โครงการฯ ได้วางระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรตั้งแต่การคัดแยก นำกลับมาใช้ประโยชน์ การบำบัด การฝังกลบ และการเผา โดยควบคุมการดำเนินงานในทุกขั้นตอนอย่างรัดรัดกุมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

- เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่รับกากอุตสาหกรรมมากำจัด ต้องผ่านการตรวจสอบสภาพกากอุตสาหกรรมก่อนการขนส่ง

- ยานพาหนะทุกคันที่ขนส่งกากจะมีการปิดคลุมอย่างมิดชิด พร้อมทั้งติดตั้งระบบ GPS เพื่อติดตามและตรวจสอบการขนส่งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง 

- กากของเสียจะถูกนำมาไว้ยังอาคารกองเก็บและคัดแยก ซึ่งได้ออกแบบให้มีระบบดูดอากาศที่ปกป้องกลิ่นเหม็นมิให้ฟุ้งกระจายออกสู่ภายนอก

- กากของเสียจะถูกบำบัดให้มีความเสถียรไม่ชะละลายออกมาปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมก่อนการฝังกลบ

- หลุมฝังกลบได้รับการปูพื้นอย่างแน่นหนาด้วยวัสดุกันซึมและวัสดุสังเคราะห์หลายชั้นเพื่อปกป้องการปนเปื้อนสู่ภายนอก นอกจากนี้ยังมีการปิดคลุมหลุมฝังกลบทุกวัน ซึ่งต่างจากหลุมฝังกลบทั่วไป 

- สำหรับเตาเผาขยะจะดำเนินการในระยะต่อไป เมื่อมีปริมาณกากของเสียที่เข้าระบบมากเพียงพอต่อการเผา ซึ่งเป็นเตาเผาที่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่ควบคุมทั้งฝุ่นละออง กลิ่นและก๊าซต่างๆ ได้ดีกว่ามาตรฐานที่กำหนด

นอกจากนี้โครงการฯ ยังมีระบบตรวจติดตามคุณภาพอากาศ น้ำใต้ดิน เสียงและความร้อนตามมาตรฐานของราชการอย่างสม่ำเสมอ


 11. กรมโรงงานฯ เกี่ยวข้องอย่างไรกับโครงการฯ 

ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนโครงการฯ อย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นโครงการที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558-2562 ของกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถรองรับการแก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันตกและภาคกลางตอนบนของประเทศไทย   โดยกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมและบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา


12. โครงการฯ จะเปิดดำเนินการเมื่อใด

คาดว่าศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมฯ จะเปิดดำเนินการภายในปี 2562


 

Visitors: 34,318